تماس با ما
شهرک غرب – بلوار دریا – روبروی پارک دلاوران – مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم
کد پستی:1466983351
تلفن: 88361040
نمابر: 88578350
وبسایت: HTTP://MOALLEM.SCH.IR
روابط عمومی دبستان1: 88096070-88086758
روابط عمومی دبستان2: 88361040 – 88096010
روابط عمومی راهنمایی: 88070411 – 88363430
روابط عمومی دبیرستان: 88372835 – 88096011
تلفکس: 88578350
بخش اجرایی: 88578348
امور مالی: 88578349